Hizmet Koşulları

İNTERNET SÖZLEŞMESİ
TARAFLAR
Bir tarafta (DYA DİL VE YAZIM ATÖLYESİ), diğer tarafta bu sözleşmeyi onaylayan (MÜŞTERİ) arasında aşağıdaki şartlarla bir sözleşme akdedilmiştir.
KONUSU
Yayımlanabilecek her türlü yazılı materyalin değerlendirilmesi, tercüme edilmesi, yeniden yazılması veya düzeltilmesi hizmetlerinin; gerçek ve tüzel kişiler ile vakıf, dernek, sivil toplum örgütü ya da yayınevi gibi kuruluşlara www.dyadilveyazimatolyesi.com internet adresi üzerinden, e-posta yoluyla yazılı olarak verilmesidir.
YÜRÜRLÜK
İş bu Sözleşme MÜŞTERİ’nin sözleşmeyi onaylaması ve dosyasını internet üzerinden DYA DİL VE YAZIM ATÖLYESİ’ne göndermesinin akabinde kendisine teklif edilen hizmet bedelini ödemesi şartlarının gerçekleşmesi ile yürürlüğe girecektir.
TESLİMAT VE İADE
DYA DİL VE YAZIM ATÖLYESİ, MÜŞTERİ tarafından gönderilen taslak yazı üzerinde, MÜŞTERİ'nin onayına sunmak şartıyla, dilediği değişiklikleri yapmaya yetkilidir ve kendisine gelen dosyayı, uygun gördüğü hâllerde, işlem yapmadan üç (3) gün içinde iade edebilir. Dosyanın işlem yapılmadan iadesi hâlinde, alınmış olan ücretin tamamı da yedi (7) gün içinde MÜŞTERİ'ye iade edilir.
Çalışmanın hatasız ya da işin tanımına uygun hâle gelmemesi durumunda çalışma bitmiş sayılmayacak ve MÜŞTERİ’nin düzeltme talepleri, hatalar giderilene kadar karşılanacaktır. Bu süreç için hiçbir ek ödeme talep edilmeyecektir. Bunun yanında, çalışması bitmiş ve MÜŞTERİ tarafından onaylanmış kısımlar üzerinde talep edilecek, yeniden çalışma gerektiren değişiklikler ile çalışmaya sonradan ilave edilen kısımlar için ek ücret talep edilecektir. İşi yapanın (editör, çevirmen, yazar vb.) herhangi bir nedenle işi tamamlayamaması hâlinde ise DYA DİL VE YAZIM ATÖLYESİ, diğer çalışanları ile çalışmayı aynı şartlarda tamamlayacağını taahhüt eder.
SÜRE
İş bu sözleşmenin süresi MÜŞTERİ tarafından gönderilen taslak yazının çeşit ve uzunluğuna göre değişecektir.
FİKRÎ MÜLKİYET
İşbu sözleşme kapsamında düzenlenecek/çevrilecek slogan, ifade vb. ile sözleşme kapsamında ortaya çıkacak her türlü ifadenin mülkiyeti MÜŞTERİ’ye aittir ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamındaki tüm haklar da yine MÜŞTERİ’ye ait olup, DYA DİL VE YAZIM ATÖLYESİ’nin her ne ad altında olursa olsun herhangi bir talep hakkı yoktur.

DYA DİL VE YAZIM ATÖLYESİ, işbu sözleşme kapsamında kendisi ya da çalışanının hususiyetini taşıyan, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında bir eser ortaya çıkması durumunda, söz konusu eser ile ilgili;

Mali haklar olarak:
i)işleme,
ii)çoğaltma,
iii)yayma,
iv)temsil,
v)işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim haklarını

Manevi hak olarak:
i) adının belirtilmesi,
ii) eserde değişiklik yapılmasını önleme,
iii) umuma arz,
iv) eser sahibinin zilyet ve malike karşı olan haklarını

kayıtsız şartsız, coğrafi sınırlama ve mecra sınırlaması, süre ya da sayı açısından sınırlama olmaksızın MÜŞTERİ’ye devrettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

DYA DİL VE YAZIM ATÖLYESİ, işbu sözleşme kapsamında kendisine ödenecek tutarın, yukarıda sayılan hakların devrini de kapsadığını, bu hakların devri için her ne sebep ve ad altında olursa olursun herhangi bir ödeme ya da sair talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MÜŞTERİ, işbu sözleşme kapsamında ortaya çıkan slogan, ifade vb. üretimleri dilediği sınıflar için ve dilediği ürünlerde marka olarak tescil edebilir. Bu hususta, DYA DİL VE YAZIM ATÖLYESİ’nin herhangi bir talep hakkı söz konusu değildir.

GİZLİLİK POLİTİKASI
Çalışmasının telif haklarını koruma yükümlülüğü şahsen MÜŞTERİ’ye ait olmakla birlikte, MÜŞTERİ tarafından gönderilen taslak yazının üçüncü kişiler tarafından alıntı veya iltibas yoluyla kullanılmaması için gereken gizliliğin sağlanması esas olup DYA DİL VE YAZIM ATÖLYESİ sözleşme konusu yazının üçüncü kişilerce erişilememesi için üzerine düşen azami özen ve dikkati gösterecektir. Gizlilik şartını ihlal, işbu sözleşmenin ihlali anlamına gelecektir.

Bunun yanında MÜŞTERİ’nin gönderdiği dosyayla ilgili (çalışmanın başkasına ait olması, metin içeriğinde hukuki problemler bulunması vb.) yasal sorunların ortaya çıkması durumunda, üçüncü kişiler tarafından tazminat talep edildiği takdirde tüm avukat tutma ve mahkeme masrafları MÜŞTERİ’ye ait olacaktır. DYA DİL VE YAZIM ATÖLYESİ bu gibi durumlarda, elindeki belgeleri mahkemeye eksiksiz olarak sunmak dışında hiçbir sorumluluk yüklenmeyecektir.

FESİH
Taraflar işbu sözleşmeyi on beş (15) gün evvelden bildirimde bulunmak suretiyle feshetme hakkına sahiptir. Sözleşmenin yürürlüğe girmesi yani yazının DYA DİL VE YAZIM ATÖLYESİ’ne ve oradan da işi yapana ulaşması aşamasından sonra MÜŞTERİ tarafından sözleşmenin sebepsiz feshedilmesi hâlinde MÜŞTERİ’den alınan toplam hizmet bedelinin henüz işlem yapılmamış kısmı; hiç işlem yapılmamış ise toplam hizmet bedelinin %70’lik kısmı, feshi izleyen en geç 15. gün MÜŞTERİ’nin hesabına yatırılır.
İLETİŞİM
İşbu sözleşme ile ilgili bütün yazışmalar internet üzerinden ve tarafların e-posta adresleri kullanılmak suretiyle elektronik tebligat yönetmeliği düzenlemeleri paralelinde yapılacaktır.
UYUŞMAZLIK
Uyuşmazlık hâlinde Eskişehir mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.

    Open chat